S5/200B Kaschke Impeder Core

ذغال جوش 5 شیاردار  کاشکه آلمان (هسته امپدر – Impeder Core) شار مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ (کویل) را به ناحیه مورد نظر جهت جوش لوله متمرکز می کند.

استفاده از ذغال جوش (هسته امپیدر – Impeder Core)  راندمان فرایند درز جوش را تا حد زیادی افزایش می دهد.

ذغال جوش (هسته امپیدر – Impeder Core) برای جوش با فرکانس بالا و درز جوش مورد استفاده قرار می گیرد.

مقایسه