Temperature Limiter Thermostat 90°C NC

ترموسوئیچ 90 درجه سانتیگراد کنتاکت بسته (ترموسوئیچ حرارتی) با پایه فیش خور که که در دمای زیر 90 به صورت بسته عمل می کند و با رسیدن به دمای مورد نظر، سوئیچ باز می شود و ارتباط قطع می شود.

 

ترموسوئیچ ها در حال نرمال به دو صورت کنتاکت باز و کنتاکت بسته قابل عرضه می باشد.

مقایسه